..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Mutlu kle oktur. -Darwin
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Din > MUSTAFA ESER
23 Aralk 2019
Yaratc - Yaratma  
Yaratmak Allah mahsustur.

MUSTAFA ESER


Allahn yarattklarna Yaratclk snad Edilemez.


:AJIJ:
YARATICI-YARATMA

     lkel dinlerde bile bir Yaratc inancnn olduu bilinmektedir.Biyolojik Evrim Teorisi etrafnda koparlan frtnann temeli-bana gre-tamamen Yaratc inancyla alakaldr.Evrim Teorisine bilhassa Ateistler sahip knca ve teoriyi(haa)Allah'a kafa tutmak-Yaratcy yok saymak olarak kabul edince frtna kopmamas elbetteki mmkn deildi.Uzunca bir srede bu ekilde devam etti.Piltdown adam gibi baz sahtekarlklarla Ateist Evrimciler Tesadf Tanr yerine koydular ve Yaratcya inananlar ezmeye uratlar dersem yalan olmaz her halde. Evrimciler yllarca Tesadfi yaratl kesinlemi bilimsel bir argman gibi kullanmaktan ekinmediler.Taki Big Bang teorisi ortaya atlp ispatlanana kadar bu devam etti.Big Bang teorisiyle kesin olarak ispatland ki:Madde ve Evren ezeli deildir.Kainatn balangc vardr, yani yaratlmtr.
     Bana gre Big Bang teorisinin ispatlanmasyla yeni bir tartma ald.Kainat-Madde ezeli deil o halde bir Yaratc olmaldr.Eer kendinizi Teist snfna sokuyorsanz problem yok. Neden derseniz; Teistlerin Allah inanc elbetteki var ama ne derece mantkl olduu phe gtrr.Bunu unun iin sylyorum.Teistlerin ou(Caner Taslaman gibi istisnalar hari) Hristiyan veya Yahudi. nanlarnn kayna ise kendilerine gre kutsal ama kitaplar rahip ve hahamlar tarafndan deitirilmi.
     Hz.sadan 300 yl sonra toplanan znik konslnde rahiplerin yazd semavi olmayan 400 incil vard.ncil says 4 e indirildi.Hristiyanlk Paganist-Putperest bir din haline getirildi.
     Ayn durum Yahudilik ve Tevrat iin de geerlidir.
     Baz yazarlar Tevratn iindeki bilime aykr hususlarn sorumlusu olarak,hahamlarn Tevrata yaptklar bu tip mdahaleleri grmektedirler.Yahudi mezheplerinden Samirilerin kabul ettikleri Tevratta,gnmz Tevratna gre nemli farklar olmas da gnmz Tevratnn, Hz. Musaya verilen Tevrat tamamen temsil ettiini syleyemeyeceimizi gsterir.(Caner Taslaman-Evrim Teorisi,Felsefe ve Tanr sayfa 339)
     Kaynaklardan varlacak sonu basittir:Kayna vahiy olmayan ncil ve Tevrattaki inan sistemi insani bir sistemdir.Yanltr.Bozulmu Yahudilik ve Hristiyanlk dininin inan sistemiyle olmas gereken bir Yaratc fikrine ulalamaz.
     nceki bir yazmda meselenin bir Yaratcya inanp inanmama olduunu ve slam akadindeki Allah inancn yazmtm(MUSTAFA ESER Lustral Kullanm Adam.) Gemiten gnmze Kainat, Dnya, nsanlar ve dier canllar ile ilgili tartmalarn temeli Yaratcya inanp nanmama temellidir.
     nsan ruh ve Nefs sahibi olarak yaratlmtr.Nefs,hem insann madd varln ve hem de insanda var olan fakat gzle grlmeyen, iyi ve kty arzu eden manev varln ifade eder: "O, sizi bir tek candan yaratandr. Sizin bir karar klma yeriniz, bir de emanet braklma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum iin yetleri ayr ayr aklamzdr. En'm : 98; "
     "Ben nefsimi temize karmam, nk Rabbimin merhamet ettii hari, nefis ar derecede ktl emreder. phesiz Rabbim ok balayandr, ok merhamet edendir" dedi.
Ysuf : 53
      Nefs mahiyeti itibaryla Yaratcya inanp itaat etmeyi reddeder.nsan ayn zamanda akl sahibidir.(Kurn- Kerme gre insan insan yapan, onun her trl aksiyonlarna anlam kazandran ve ilh emirler karsnda insann ykmllk ve sorumluluk altna girmesini salayan akldr.)Pek ok kii Allah- Tealann ihsan olana aklla Yaratcy eserlerine bakarak itaat etmesi gerekirken Nefsine uyarak inkara ynelmitir.Kainatn ezelilii,maddenin ezelilii fikrinin ortaya k sebebi de budur.Allaha inanmayan ya Maddeyi ya da tesadf Tanrlatrr.Yani nefsini tanrlatrr. Nefsini kontrol altna alabilen kii Meleklerden bile stn makamlara karken nefsini tanrlatran da hayvanlardan bile aa mertebelere iner(esfeli safilin)
     Yaratcya inanma ftrattr.(Yaradln gereidir.)Maturdiyye mezhebine gre Allah'a iman, insan ftratnn icabdr.Kurn- Kerm Allahn varln,insanlar tarafndan tabii olarak kabul edilecek bir konu olarak telkki eder(dia-Bekir Topalolu)
     slam dinine gre, Allah lemden ayrdr; lemin yaratcs ve mutlak hkimidir. O'nun ycelii, kelime anlam ile ele alnnca,Kendi arzular dnda hibir kanun ve kural tanmayan bir mutlak hkmran (Kur'an, Abese Sresi (Sonra diledii bir vakitte onu yeniden diriltecek.22) biiminde ifade edilmitir.""Oysa Allah sizi de, yaptnz eyleri de yaratmtr." Sfft : 96)
     Ayeti bu mutlak hkmranl ifade yollarndan biridir. Allah mutlak olduu iin Kendi kararlar ve buyruklaryla bal olamaz.(Allah dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr. Ana kitap (Levh-i Mahfz) O'nun yanndadr. Ra'd : 39) slam Kelam Prof.Mehmet Da.
     Hafzamda Matrix filminden iki sahne var.lk sahnede Morpheus Neoya sorar.Kadere inanrmsn?
Cevap:Hayr.Hayatmn kontrol edilmesi fikrini sevmiyorum.
kincisahnede Kahin odaya giren Neoya oturmasn syler.Neo nce oturmaz.Sonra oturur.Kendim oturmak istedim diye aklama yapar.
     Gnmz insanlarn bundan daha gzel anlatmak mmkn olmazd her halde.Kontrol edilmek istememek,dolaysyla stn olduunu kabul etmek zorunda kalaca Yaratcy reddetmek.Yaratl tartmalarna bu ynden bakmak lazm diye dnyorum.Beyninin
snrlarn zorlayan insan olu kaderi ve Yaratc fikrini kontrol edildiini dnd iin kabul etmek istemiyor.Tesadf veya maddenin ezelilii fikri Allaha iman etmekten daha kolay geliyor insana.Bu sayede her trl imani sorumluluklarndan kurtulmu oluyor.nsann sahibi olduu nefs yaratl itibaryla kendinden stn bir varl(Allah) kabul etmemek iin aba iinde.Bu abasyla ya rettii birbirinden farkl putlara tapmay veya tesadfe, maddeye ilahlk isnad ederek mkellefiyetinden kurtulmaya aba harcyor. Kendisine Allahtan(cc) baka ilahlar bulmaya abalayan birini Allaha(cc)-ne kadar bilimsel delil ortaya koyarsanz koyun- inandrmak mmkn olmayacaktr.(Misal Ebu Lehep ve Ebu Talip Peygamberimizin(asv) amcalarydlar ama iman etmediler.Ebu Cehil arkadayd iman etmedi.nanmayanlarn bir ksm toplumsal sebeplerle,(Kazanlm acizlik olarak tarif edebileceimiz Atalarmzn dini aklamas) bir ksm kibrinden (zekas,zenginlii veya iktidar),bir ksmysa inadndan(peygamberi aa grerek kabullenmeme) inkar ediyor.Eer Kuran Kerimdeki Peygamber kssalarn okursanz eminim hak vereceksiniz.
     Yaratcya inanp inanmama konusu karmak bir konu.Bu kapsamda insanlarn e ayrldklarn biliyorsunuz.Teistler-Monoteistler(Tanrnn varln,dinleri,peygamberleri kesin olarak kabul edenler,Deistler(tanrnn varln kabul eden ama Peygamberleri ve kitaplar kabul etmeyenler)Ateistler(Tanr tanmazlar-Tesadf veya Maddeyi Tanr yerine koyanlar.)Bu gurubu incelemek gerekirse: Monoteist kelimesi Tek Tanrl dinler de denilen slamiyet, Hristiyanlk ve Yahudilii tanmlamak iin kullanlyor.Monoteis dinlerin Tanr-Allah inanlar birbirinden farkllklar arz ediyor.Yahudiler tanrlarn milliletirdikleri,Hristiyanlar leyerek (teslis) putperestlie kaydklar iin Yaratc inanlar sorgulanmal bence.slam akaidinde ise asla acziyet ve yaratlanlarda olabilecek vasflardan uzak tutulan bir Allah inanc vardr.Kurn- Kerm Allahn varln, insanlar tarafndan tabii olarak kabul edilecek bir konu olarak telkki eder.(dia-Bekir Topalolu)
     Yaratmann Arapa karl olarak slm kaynaklarda en sk geen kelime halktr;szlkte yaratmak, meydana getirmek, bir eyden yeni bir ey icat etmek, imal etmek, lp bimek (takdir) ve mecazen yaktrmak, uydurmak gibi anlamlarda masdar,yaratlmlar, insanlar mnasnda isimdir. Ayn kkten hilkat yaratl, ftrat, tabiat, hlik ve hallk yaratan, mahlk yaratlan, hulk/huluk tabiat, huy,karakter, ahlk anlamna gelir. Rgb el-sfahn, halk ve hulkun aslnda ayn mnay ifade ettiini belirttikten sonra Kurandan rnekler vererek ("Bu, ncekilerin geleneklerinden baka bir ey deildir."uar:137 ve Sen elbette yce bir ahlk zeresin. Kalem:4) gzle grlebilen eylerin d yaplar, ekilleri ve sretleri iin halk; basretle grlebilen psikolojik gler ve karakter iin hulk kelimesinin kullanldn syler(el-Mfredt, ħlķ md.). Halk kavram din terminolojide zellikle Allaha mahsus olmak zere yaratmak, yoktan var etmek eklinde tanmlanr. bn Sde mutlak bir ifadeyle,Allah bir eyi halketti denildiinde bunun, Yokken var etti mnasna geldiini belirtir (el-Muĥkem vel-muĥŧl-ažam, IV, 388).
     Kurn- Kermde yoktan yaratmann (ex nihilo) tam karl olan bir ifade yoktur. Birok yette min edatyla Allahn-her canly sudan (nkar edenler, gklerle yer bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri olan her eyi sudan meydana getirdiimizi grmediler mi? Hl inanmayacaklar m? Enbiy : 30;
     Allah btn canllar sudan yaratt. te bunlardan bir ksm karn zerinde srnr, kimi iki ayak zerinde yrr, kimisi drt ayak zerinde yrr. Allah dilediini yaratr. nk Allah her eye hakkyla gc yetendir. Nr:45),
     nsan topraktan (Sizi topraktan yaratmas, O'nun (varlnn ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de grdnz ki siz beer olmu (oalp) yaylyorsunuz.Rm:20;      Allah sizi nce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yaratt. Sonra sizi (erkekli diili) eler yapt. Allah'n ilmine dayanmadan hibir dii ne hamile kalr ne de dourur. Herhangi bir kimseye uzun mr verilmez, yahut mr ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn. phesiz bu Allah'a kolaydr. Ftr:11) yaratmas gibi-bir eyi bir eyden yaratt belirtilir.
     blsin demin nnde secde etmeyi reddederken sebep olarak Allahn onu topraktan, kendisini daha deerli kabul ettii ateten yaratmasn gstermitir (Allah, "Sana emrettiim zaman seni sayg ile eilmekten ne alkoydu?" dedi. (O da) "Ben ondan hayrlym. nk beni ateten yarattn. Onu ise amurdan yarattn" dedi. A'rf:12; blis, "Ben ondan daha hayrlym. Beni ateten yarattn, onu ise amurdan yarattn" dedi. Sd : 76).
     Ancak Kurandaki bu tr ifadeler, Grek felsefesinde olduu gibi bir varln balangsz bir temel maddeden (arkhe, hyle) yaratld anlamna gelmez.nk Allahn gkler ve yer ile bunlarda bulunan ve mlk, halk, cd ve ibd ynnden kendisine ait olan her eyi (Fahreddin er-Rz, Meftĥul-ġayb, IV, 22),ortada herhangi bir asl, rnek olmadan (Taber, I, 556)yarattn bildiren ok saydaki yet (mesel O, gkleri ve yeri rneksiz yaratandr. Bir ie hkmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.Bakara:117;
     Biz gkleri, yeri ve her ikisi arasnda bulunanlar ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattk. Kyamet gn mutlaka gelecektir. Sen imdi gzel bir ekilde hogr ile muamele et. Hicr:85;
     Gkleri ve yeryzn ve ikisi arasndakileri alt gn iinde (alt evrede) yaratan sonra da Ar'a kurulan Rahmn'dr. Sen bunu haberdar olana sor! Furkn : 59;
     Hamd, gkleri ve yeri yaratan, melekleri ikier, er, drder kanatl eliler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediini artrr. phesiz Allah'n gc her eye hakkyla yeter. Ftr : 1) dikkate alndnda Kurana gre demin yaratld toprak,canlnn yaratld su ve blsin yaratld ate dahil btnyle lemin ve onda olanlarn baka bir asl madde olmadan yoktan yaratld, dolaysyla yaratlan her eyin nceli ve sonlu olduu ortaya kar. Nitekim herhangi bir asl,z veya ilk madde belirtilmeden;O, yeryznde olanlarn hepsini sizin iin yaratan, sonra ge ynelip onlar yedi gk halinde dzenleyendir. O, her eyi hakkyla bilendir. Bakara : 29;
     O, gkleri ve yeri rnekleri yokken yaratandr. O'nun bir ei olmad halde nasl bir ocuu olabilir? Halbuki her eyi O yaratt. O her eyi hakkyla bilendir. En'm : 101,
     te sizin Rabbiniz Allah. Ondan baka hibir ilah yoktur. O her eyin yaratcsdr. yle ise O'na kulluk edin.O her eye vekil (her eyi yneten, grp gzeten)dir. En'm:102;
     O, gklerin ve yeryznn mlk (hkmranl) kendisine ait olandr. ocuk edinmemitir. Mlknde hibir orta da yoktur. O her eyi yaratm ve yaratt O eyleri bir lye gre takdir etmitir. Furkn :2;
     Allah her eyin yaratcsdr. O her eye vekildir. Zmer : 62);
     (Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beer dokunmamken benim nasl ocuum olur?" dedi. Allah, "yle ama, Allah dilediini yaratr. O bir eyin olmasn dilediinde ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir" dedi. l-i mrn:47 ;
     Allah btn canllar sudan yaratt. te bunlardan bir ksm karn zerinde srnr, kimi iki ayak zerinde yrr, kimisi drt ayak zerinde yrr. Allah dilediini yaratr. nk Allah her eye hakkyla gc yetendir.Nr:45;
     Rabbin dilediini yaratr ve seer. Onlarn ise seim hakk yoktur. Allah, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr ve ycedir. Kasas : 68) gibi mutlak yaratmadan sz eden ok sayda yet vardr. (Vahiy melei) dedi ki: "Evet, yle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana gre kolaydr. Nitekim daha nce, hibir ey deil iken seni de yarattm." Meryem:9 melindeki yette geen hibir ey deilken ifadesi srf yokluktan yaratma eklinde aklanmtr.(Fahreddin er-Rz, Meftĥul-ġayb, XXI,161). yetlerde genellikle varl, zel olarak insan ilk defa Allahn yaratt, sonunda onu yokluk haline veya bir baka varlk aamasna yine Onun evirecei bildirilir (M. F.Abdlbkī, el-Mucem, bde md.). Tabernin naklettiine gre ayn mahiyetteki bir yete (Yazl kat tomarlarnn drlmesi gibi g dreceimiz gn dn. Balangta ilk yaratmay nasl yaptysak, -zerimize aldmz bir vaad olarak- onu yine yapacaz. Biz bunu muhakkak yapacaz. Enbiy:104),Hibir ey yaratmadan nce sadece biz vardk ve bizden baka bir ey yoktu; bunun gibi eyay helk eder, yoklua eviririzmnas verilmitir (Cmiul-beyn, IX, 96-97).

     Gklerin ve yerin yaratlmasyla ilgili olarak on yette yer alanbil-hakk ifadesi doru ve isabetli veya hikmetlieklinde aklanmtr. Nitekim gklerin, yerin ve bu ikisi arasnda bulunanlarn bo yere (btl) yaratlmadn bildiren yetlerdeki btl kelimesine (Onlar ayaktayken, otururken ve yanlar zerine yatarken Allah' anarlar. Gklerin ve yerin yaratl zerinde dnrler. "Rabbimiz! Bunu bo yere yaratmadn, seni eksikliklerden uzak tutarz. Bizi ate azabndan koru" derler. l-i mrn:191; Biz g, yeri ve ikisi arasndakileri bo yere yaratmadk. Bu (yaratlanlarn bo yere yaratld iddias) inkar edenlerin zanndr. Cehennem ateinden dolay vay inkar edenlerin haline! Sd:27), anlamsz, amasz, elence olsun diye mnas verilmi (kr. el-Enbiy 21/16; ed-Duhn 44/38), bu yetlerden evrenin ve evrendeki her eyin yaratlndaki hikmetin vurguland belirtilmitir (Taber, III, 551; V, 233; Fahreddin er-Rz, XIII, 26-27; evkn, I, 458).
     Mminn sresinde ("Sizi bouna yarattmz ve bize tekrar dndrlmeyeceinizi mi sandnz?" M'minn :115) insann yaratlnn da anlamsz olmad bildirilir. Birok yette ibadet, secde, tesbih gibi kavramlarla dorudan veya dolayl biimde gerek insanlarn gerekse evrendeki her eyin temel yaratl sebebinin Allaha kulluk olduuna iaret edilmektedir (mesel bk. Ey insanlar! Sizi ve sizden ncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah'a kar gelmekten saknasnz. Bakara : 21; Gklerde ve yerde bulunan canllar ve melekler byklk taslamadan Allah'a boyun eerler. Nahl : 49;Yedi gk, yer ve bunlarn iinde bulunanlar Allah' tespih ederler. Her ey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onlarn tespihlerini anlamazsnz. O, halm'dir (hemen cezalandrmaz, mhlet verir), ok balayandr. sr : 44; Gece, gndz, gne ve ay Allah'n varlnn delillerindendir. Gnee ve aya secde etmeyin. Eer gerekten Allah'a kulluk ediyorsanz, onlar yaratan Allah'a secde edin.Fussilet :37; Ben cinleri ve insanlar, ancak bana kulluk etsinler diye yarattm. Zriyt : 56).
     Bununla birlikte -Allahn hibir eye ihtiyac bulunmadndan-Onun kurduu kll dzen iinde her varln yaratl amac bu dzenin ileyiine kendi konumuna gre katkda bulunmaktr. Mesel insanlarn kadn ve erkek olarak yaratlmas beer trnn devam iindir(Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eini yaratan; ikisinden birok erkek ve kadn (meydana getirip) yayan Rabbinize kar gelmekten saknn. Kendisi adna birbirinizden dilekte bulunduunuz Allah'a kar gelmekten ve akrabalk balarn koparmaktan saknn. phesiz Allah zerinizde bir gzetleyicidir. Nis : 1;Allah size kendi cinsinizden eler var etti. Elerinizden de oullar ve torunlar verdi ve sizi temiz eylerden rzklandrd. yleyken onlar batla inanyorlar da Allah'n nimetini inkr m ediyorlar? Nahl :72 ) Suyun yaratl canllarn meydana gelmesine ortam hazrlamtr (nkar edenler, gklerle yer bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri olan her eyi sudan meydana getirdiimizi grmediler mi? Hl inanmayacaklar m? Enbiy : 30;Allah btn canllar sudan yaratt. te bunlardan bir ksm karn zerinde srnr, kimi iki ayak zerinde yrr, kimisi drt ayak zerinde yrr. Allah dilediini yaratr. nk Allah her eye hakkyla gc yetendir. Nr : 45). Gne k ve aydnlk vermesi iin (O, gnei bir k (kayna), ay da (geceleyin) bir aydnlk (kayna) klan, yllarn saysn ve hesab bilmeniz iin ona menziller takdir edendir. Allah bunlar (bo yere deil) ancak gerek ile (hikmeti gereince) yaratmtr. O, yetlerini, bilen bir topluma ayr ayr aklamaktadr. Ynus :5; Onlarn iinde nasl ay, bir k, gnei de bir kandil yapmtr?'
Nh : 16), gece insanlarn dinlenmesi, gne ve ay zaman lmeleri,yldzlar yn bulmalar, yamur bitkilerin oluup gelimesi iin (O, karanl yarp sabah karandr. Geceyi dinlenme zaman, gnei ve ay da ince birer hesap ls kld. Btn bunlar mutlak g sahibinin, hakkyla bilenin takdiridir (lp bimesidir). En'm : 96; O, sayelerinde, kara ve denizin karanlklarnda yolunuzu bulasnz diye sizin iin yldzlar yaratandr. Bilen bir toplum iin yetleri ayr ayr akladk. En'm : 97; O, sizi bir tek candan yaratandr. Sizin bir karar klma yeriniz, bir de emanet braklma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum iin yetleri ayr ayr aklamzdr. En'm : 98; O gkten su indirendir. te biz onunla her trl bitkiyi karp onlardan yeillik meydana getirir ve o yeil bitkilerden, st ste binmi taneler, -hurma aacnn tomurcuunda da aaya sarkm salkmlar- zm baheleri, zeytin ve nar karrz: (Herbiri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farkl. Bunlarn meyvesine, bir meyve verdii zaman, bir de olgunlat zaman bakn. phesiz bunda inanan bir topluluk iin (Allah'n varln gsteren) ibretler vardr. En'm : 99) yaratlmtr.
     Ancak Kurn- Kermde yaratlmlarda son amacn insan olduu bildirilmekte, ilgili yetlerden bu amacn iki ynnn bulunduu anlalmaktadr. 1. nsan hayatna fayda salama, insan hayatn kolaylatrma.Bu hususla ilgili birok yette gkler,yer, denizler, rmaklar, nehirler, denizlerdeki gemiler, gece ve gndz, ay ve gne, yamur, bitkiler, hayvanlar gibi yerde ve gklerde bulunanlarn hepsinin insann emrine verildii (msahhar klnd) bildirilir (M. F. Abdlbkī, el-Mucem, cal,sħr md.leri). Diyanet slam Ansiklopedisi Yaratma Maddesi) 22/11/2018Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
slam Felsefesi - slamn Felsefesi - Mslmann Felsefesi
Selefiler - Reformcular
Kelimeler Kavramlar - Reform - slamda Reform
Kelimeler - Kavramlar - Oryantalistler
Kelimeler Kavramlar - Kelam lmi
Elfaz - I Kfr
Kelimeler - Kavramlar - bni Teymiyye
Kelimeler Kavramlar - Mmin - Mslman - Veli
Kelimeler - Kavramlar - Felsefe
Kelimeler Kavramlar - Merak Ettiklerim

Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Amatr Yazarn ilesi
Zafer Toprak Syleisi - Tarih
Kelimeler Kavramlar - nsan Anlatan Bir Kelimedir
Okur Haklar
Kuran Kerim nsan Anlatr
yiler ay er
Kelimeler Kavramlar - Akl Cehalet

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Bereli 25 [Roman]
Bereli 28 [Roman]
Bereli 30 [Roman]
Bereli 33 Final [Roman]
Bereli 21 [Roman]
Bereli 32 [Roman]
Bereli 29 [Roman]
Bereli 31 [Roman]
Bereli 23 [Roman]
Bereli 24 [Roman]


MUSTAFA ESER kimdir?

50 YAINDAYIM. MEMURUM. K OCUUM VAR.

Etkilendii Yazarlar:
HERKESTEN VE H KMSEDEN


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | MUSTAFA ESER, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.